Polityka prywatności

Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez firmę Metallogia Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,
w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią/Pana jako naszego kontrahenta:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metallogia Sp. z o.o, przy
ul. Cegielnianej 16A/16, 35-310 Rzeszów, adres poczty: admin@metallogia.pl („Administrator”).

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
- wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi dostawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, podmioty prowadzące działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować
będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.